to ja

Moje zdjęcie
Nazywam się Karolina Falkiewicz Jestem artystą plastykiem (Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej, ASP Kraków), artystą fotografikiem (ZPAF Kielce) i nauczycielem fotografii w technikum fotograficznym. Fotografuję, wycinam, rysuję, maluję twarze, animuję imprezy, robię dekoracje, scenografie, kolekcjonuję dziwne rzeczy, jeszcze dziwniejsze ubrania i starocie. Wszędzie jeżdżę na rowerze i mam rudego kota.

4 wrz 2011

rozkłady materiału dla zainteresowanych


                                    

Rozkład materiału nauczania z podstaw fotografii  dla klasy I technikum

w roku szk. 2010/2011

  Nr programu 313[01]/T,SP/MEN/2007.05.14
  Nauczyciel: Karolina Falkiewicz
               
Dział programu
Tematyka zajęć edukacyjnych
Cele szczegółowe
Uczeń powinien umieć:
Światło i jego właściwości
1,2 Zapoznanie z regulaminem BHP i systemem oceniania
3,4 Historia fotografii i rozwój aparatu fotograficznego
5 Natura światła
6 Źródła  Światła
7,8 Interferencja dyfrakcja i polaryzacja światła
9,10 Budowa oka, mechanizm postrzegania barw
11,12 Koło barw, barwy podstawowe i pochodne

-          określić podstawowe właściwości światła
-          podać źródła światła i ich podział
-          opisać zjawiska interferencji, dyfrakcji i polaryzacji światła
-          podać definicję spektroskopu
-          podać zasadę działania i  zastosowanie filtrów polaryzacyjnych
-          omówić budowę oka ludzkiego
-          omówić mechanizm postrzegania barw przez oko ludzkie
-          wymienić barwy podstawowe
-          opisać proces powstawania barw pochodnych

Otrzymywanie barw
13 Addytywna i subtraktywna metoda otrzymywania barw.
14 Barwy ciał nie świecących.
15,16  Pochłanianie światła przez ciała przeźroczyste i nieprzeźroczyste

-          opisać addytywną i subtraktywną metodę powstawania barw i zastosowanie tych metod
-          opisać ciało nie świecące i jak postrzegamy ich barwy
-          opisać proces pochłaniania światła przez ciała świecące i nie świecące
Podstawy optyki fotograficznej
17 Prostoliniowe rozchodzenie się światła
18 Kamera otworkowa
19,20 odbicie i załamanie światła
21 Rodzaje soczewek, ogniska, punkty i płaszczyzny główne.
22 Odległość ogniskowa
23,24 Powstawanie obrazu optycznego
25 Pole odwzorowania, kąt widzenia, perspektywa
26 Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości
27 Sprawdzian „Optyka”

-          opisać zasadę prostoliniowego rozchodzenia się światła
-          opisać budowę i zasadę działania kamery otworkowej
-          opisać zjawiska odbicia i załamania światła
-          opisać budowę kalejdoskopu
-          wymienić rodzaje soczewek
-          podać definicje ogniska soczewki, punktu głównego i płaszczyzny głównej
-          wyjaśnić mechanizm powstawania obrazu optycznego
-          podać definicję pola odwzorowania
-          podać zależność ogniskowej i kąta widzenia
 Obiektywy fotograficzne
28 Budowa obiektywu
29 Otwór względny liczba przysłony
30 Wady obrazu
31 Układy optyczne obiektywów
32 Odległość zbiegowa
33 Obiektywy lustrzane
34,35 Kąt widzenia obiektywów, zależność między ogniskową a przekątną kadru 
36 Warstwy przeciwodblaskowe
37 Podział obiektywów ze względu na kąt widzenia
38 Powtórzenie wiadomości
39 Sprawdzian „Obiektywy”

-          podać definicję obiektywu i wymienić jego podstawowe elementy
-          wyjaśnić definicję otworu względnego
-          podać zależność wielkości otworu względnego od liczby przysłony
-          wymienić i opisać najczęstsze wady obrazu spowodowane przez soczewki
-          opisać najpopularniejsze układy optyczne obiektywów
-          określić odległość zbiegową
-          opisać obiektyw lustrzany, jego wady i zalety
-          podzielić obiektywy ze względu na kąt widzenia

Ostrość obrazu optycznego
40 Zdolność rozdzielcza oka, krążki rozproszenia
41 Głębia ostrości, czynniki wpływające na głębię ostrości
42 Skala głębi ostrości na obiektywie
43 Praktyczne wykorzystanie głębi ostrości, odległość hiperfokalna.
-          opisać zdolność rozdzielczą oka ludzkiego
-          opisać metody określania rozdzielczości obiektywów
-          podać definicję głębi ostrości
-          podać trzy podstawowe czynniki wpływające na głębię ostrości
-          posługiwać się skalą głębi ostrości na obiektywie
-          podać zastosowanie małej i dużej głębi ostrości w różnych rodzajach fotografii
-          obliczyć odległość hiperfokalną za pomocą kalkulatora internetowego
Aparat fotograficzny i jego podzespoły
44 Elementy budowy aparatu fotograficznego
45 Historia i rozwój aparatu fotograficznego
46 Kryteria klasyfikacji aparatów fotograficznych.
47 Celowniki, dalmierze, pojęcie paralaksy
48 Specyfika obiektywów do różnych grup aparatów
49 Migawka, typy migawek
50 Powtórzenie wiadomości
51 Sprawdzian Ostrość obrazu, Aparat fotograficzny

-          opisać budowę aparatu fotograficznego
-          wymienić najważniejsze fakty z historii fotografii
-          wymienić podstawowe typy aparatów fotograficznych
-          wymienić najpopularniejsze rodzaje celowników
-          omówić podział celowników na optyczne i elektroniczne i cyfrowe
-          opisać działanie dalmierza
-          opisać zjawisko paralaksy i powody powstawania
-          sklasyfikować obiektywy o różnych rodzajów aparatów fotograficznych
-          podać definicję migawki
-          opisać zastosowanie migawki
-          opisać budowę i działanie migawki szczelinowej, centralnej i cyfrowej

Urządzenia pomocnicze do aparatów fotograficznych
52,53 Statywy, głowice i osłony przeciwsłoneczne
54 Wężyki spustowe i urządzenia do zdalnego sterowania
55, 56 Akcesoria i urządzenia pomocnicze wspomagające obiektyw.

-          wymienić rodzaje i zastosowanie statywów, głowic i osłon przeciwsłonecznych
-          wymienić i omówić urządzenia do zdalnej obsługi aparatu fotograficznego oraz zastosowanie
-          wymienić akcesoria pomocnicze do obiektywu
-          omówić zastosowanie pierścieni pośrednich, mieszków do makrofotografii, soczewek makro, adapterów do obiektywów manualnych i dandelionu
Zastosowanie filtrów optycznych w fotografii
57 Filtr optyczny, charakterystyka widmowa, podział i rodzaje filtrów
58 Działanie filtrów do fotografii czarno- białej i kolorowej
59 Współczynnik filtra zdjęciowego, nasadki zmiękczające i efektowe
60 Filtry oświetleniowe i ciemniowe, Filtry do kopiowania
61 Zjawisko Hershela

-          omówić rodzaje i zastosowanie filtrów
-          omówić zasadę działania poszczególnych filtrów
-          zdefiniować charakterystykę widmową
-          omówić działania filtrów do fotografii czarno- białej i kolorowej oraz ich zastosowanie
-          wykorzystać współczynnik filtra zdjęciowego
-          wykorzystać nasadki zmiękczające i efektowe
-          omówić działąnie i zastosowanie filtrów ciemniowych i do kopiowania
-          omówić zjawisko Hershela i jak uniknąć jego skutków
Rodzaje aparatów fotograficznych
62,63 Podział aparatów ze względu na wielkość klatki filmu
64 Podział aparatów ze względu na budowę układu optyczego
65 Aparaty typu kompakt i bridge
66,67 Klasyfikacja aparatów cyfrowych
68 Powtórzenie wiadomości
69 Sprawdzian Rodzaje aparatów i akcesoria
-          dokonać podziału aparatów fotograficznych ze względu na wielkość klatki filmu
-          wymienić standardowe wielkości klatek filmu
-          dokonać podziału aparatów ze względu na budowę układu optycznego
-          omówić działanie aparatów kompaktowych cyfrowych i tradycyjnych
-          dokonać podziału aparatów cyfrowych
Źródła światła stosowane w fotografii
70, 71 Cechy źródła światła, źródła światła
72, 73 Temperatura barwowa, natura światła dziennego
74,75 Sztuczne źródła światła
76,77 Światło lamp błyskowych

-          wymienić różne rodzaje źródeł światła i omówić ich cechy
-          zdefiniować temperaturę barową, metody jej określania i korekcji
-          podać temperaturę barwową wybranych źródeł światła w mredach i kelwinach
-          podać definicję ciała doskonale czarnego
-          omówić sztuczne źródła światła i ich zastosowanie w fotografii (światło sztuczne zastane i oświetlenie studyjne)
-          omówić i zastosować światło lamp błyskowych studyjnych i przenośnych


                                    

Rozkład materiału nauczania z urządzeń fotograficznych

w roku szk. 2010/2011

  Nr programu 313[01]/T,SP/MEN/2007.05.14
  Nauczyciel: Karolina Falkiewicz
               
Dział programu
Tematyka zajęć edukacyjnych
Cele szczegółowe
Uczeń powinien umieć:
Aparaty fotograficzne systemowe
1,2 Zapoznanie z regulaminem BHP i systemem oceniania
3 Podstawowe elementy budowy aparatów fotograficznych tradycyjnych i cyfrowych
4 Konstrukcja aparatów fotograficznych systemowych
5 Pryzmat pentagonalny i jego zastosowanie
6 Głębia ostrości i Reguła Sheimpfluga
7 Głębia ostrości i Reguła Sheimpfluga w praktyce
8 Aparaty systemowe tradycyjne
9 Aparaty systemowe cyfrowe
10 Powtórzenie wiadomości
11 Sprawdzian Aparaty sysemowe

-          oówić wowe elementy budowy aparatów fotograficznych tradycyjnych i cyfrowych
-          znać ogólne zastosowanie przysłony, migawki, materiału światłoczułego, obiektywu
-          omówić podział i konstrukcję aparatów fotograficznych systemowych
-          zdefiniować zjawisko głębi ostrości
-          zdefiniować i opisać regułę Sheimpfluga
-          zastosować w praktyce różne rodzaje głębi ostrości
-          zastosować w praktyce regułę Sheimpfluga

Automatyka w aparatach fotograficznych
11 Systemy pomiaru światła
12 Pomiar światła w praktyce
13 Warunki prawidłowej ekspozycji
14 Automatyka i korekcja ekspozycji, programy tematyczne
15 Lampa błyskowa
16 Automatyka ostrości
17 Stabilizacja i zdalna obsługa aparatu
18 Powtórzenie wiadomości
19 Sprawdzian Automatyka

-          wymienić i opisać dostępne systemy pomiaru światła
-          posługiwać się systemami pomiaru światła dostępnymi we własnym aparacie i aparatach szkolnych
-          omówić i zastosować systemy automatyki ekspozycji dostępne we własnym aparacie i w aparatach szkolnych
-          wymienić i zastosować programy tematyczne dostępne we własnym aparacie i w aparatach szkolnych
-          omówić działanie i zastosowanie różnych rodzajów lamp błyskowych
-          zastosować w praktyce lampę błyskową wbudowaną w aparat fotograficzny
-          omówić działanie i zastosować funkcję AF – auto focus
-          omówić rodzaje i zastosowanie różnych metod stabilizacji i zdalnej obsługi aparatu fotograficznego
Aparaty cyfrowe
19 Klasyfikacja aparatów cyfrowych
20 Balans bieli
21 Zoom cyfrowy
22 Histogram
23 Karty pamięci
24 Regulacja światłoczułości
25 Odmiany ścianek cyfrowych
26 Monitory LCD
27 Celowniki elektroniczne
28 Funkcja highlights
29 Funkcja highlights w praktyce
30 Ekwiwalent ogniskowej
31 Obiektywy do lustrzanek cyfrowych
32  Adaptacja obiektywów od lustrzanek tradycyjnych do lustrzanek cyfrowych
33 Telecentryczność obiektywu
34 Mnożnik ogniskowej
35 Zastosowanie mnożnika ogniskowej w praktyce
36 Systemy czyszczenia matrycy
37 Typy aparatów cyfrowych
38 Powtórzenie wiadomości
39 Sprawdzian Aparaty cyfrowe


-          sklasyfikować aparaty cyfrowe ze względu na budowę i zastosowanie
-          omówić zasadę działania i zastosować w praktyce różne rodzaje balansu bieli
-          omówić zasadę działania zoomu cyfrowego i jego wady
-          zastosować w praktyce histogram
-          omówić rodzaje kart pamięci
-          omówić i zastosować w prakyce dostępny zakres regulacji światłoczułości
-          omówić zasadę działania i zastosowanie ścianek cyfrowych do aparatów średnioformatowych
-          omówić rodzaje celowników elektronicznych
-          zdefiniować i omówić zasadę powstawania obrazów w technice HDR
-          zdefiniować i wykorzystać w praktyce bracketing
-          wykonać prostą kompozycję w technice  HDR
-          zdefiniować i obliczyć przy pomocy kalkulatora internetowego ekwiwalent ogniskowej dla aparatów fotograficznych o różnych wielkościach matryc
-          omówić rodzaje, budowę i funkcję adapterów
-          omówić budowę i zastosowanie adptera dla gwintu m42 z dandelionem
-          zdefiniować telecentryczność obiektywów
-          zdefiniować i zastosować mnożnik ogniskowej
-          omówić systemy i metody czyszczenia matrycy
-          omówić metody uniknięcia zabrudzenia matrycy i wnętrza aparatu
-          wymienić typy aparatów cyfrowych

                                    

Rozkład materiału nauczania z technik fotograficznych

w roku szk. 2010/2011

  Nr programu 313[01]/T,SP/MEN/2007.05.14
  Nauczyciel: Karolina Falkiewicz
               
Dział programu
Tematyka zajęć edukacyjnych
Cele szczegółowe
Uczeń powinien umieć:
Makrofotografia
1,2 Zapoznanie z regulaminem BHP i systemem oceniania
3,4 Zapoznanie z warsztatami szkolnymi
5,6 Makrofotografia definicja i przykłady zdjęć
7,8 Charakterystyka zdjęć makrofotograficznych
9,10 Korekta i przegląd prac
11,12 Głębia ostrości w makrofotografii
13,14 Korekta i omówienie prac
15,16 Obiekty fotograficzne w makrofotografii
17,18 Korekta i omówienie prac
19, 20 Omawianie różnych fotografii makro na przykładzie zdjęć z portali fotograficznych
20,21  Przegląd i omówienie prac uczniów
22,23  Ocena prac i podsumowanie działu makrofotografia
-          znać definicję fotografii makro
-          wymienić podstawowe cechy zdjęć makro
-          omówić i zastosować głębię ostrości w makrofotografii
-          omówić metody fotografowania różnych obiektów w technice makrofotografii
-          omówić cechy fotografii makro na przykładzie zdjęć z portali fotograficznych
-          wykonać serię zdjęć mikrofotograficznych dowolnych obiektów
Postać i portret
24,25 Portret omówienie tematu, wstęp
26,27 Portret w fotografii Wojciecha Stana
28,29 Omówienie i korekta prac uczniów
30,31 Różne kierunki oświetlenia
32,33 Omówienie i korekta ćwiczenia „100 misiów”
34,35 Portret grupowy – omówienie na podstawie fotografii okolicznościowych (ślub, komunia, zdjęcia szkolne, stare fotografie itp.)
36,37 Omówienie i korekta prac uczniów i ćwiczenia „Portret rodzinny”
38,39 Ćwiczenia w studio
40,41 Omówienie i korekta prac uczniów„Portret rodzinny”
42,43  Niestandardowe ujęcia w fotografii portretowej na podstawie prac Pawła Bajewa
44,45 Omówienie i korekta prac uczniów „niestandardowe ujęcia”
46,47 Ćwiczenia w studio, omówienie ćwiczenia „Przymiotniki”
48,49 Omówienie i korekta prac uczniów
50,51 Kompozycja kadru w fotografii porterowej
52,53 Omówienie i korekta prac uczniów ocena ćwiczenia „Przymiotniki”
54,55 Portret w fotografii mody – przeglądanie i omawianie fotografii w popularnych czasopismach
56,57 Omówienie i korekta prac uczniów ćwiczenia „Przymiotniki”
58,59 Makijaż i charakteryzacja w portrecie wyszukiwanie ciekawych przykładów w czasopismach i na portalach fotograficznych
60,61 Omówienie i korekta prac uczniów „portret”
62,63 Praca w studio
64,65 Omówienie i korekta prac uczniów „praca w studio”
66,67 Omówienie możliwości własnych aparatów i obiektywów w zakresie fotografii portretowej
68,69 Omówienie i korekta prac uczniów „zastosowanie własnego aparatu”
70,71 Praca w studio
72,73 Omówienie i ocena prac uczniów „Praca w studio”
74,75 Jak nie fotografować – najgorsze fotografie z popularnych portali ocena błędów.
76,77 Omówienie i ocena prac uczniów „portret w plenerze”
78,80 Praca w studio- blendy i odbłyśniki
79,80 Przegląd i omówienie prac uczniów „portret”
81,82 Ocena prac i podsumowanie działu Portret, postać

-          omówić cechy fotografii portretowej
-          znać twórczość Wojciecha Stana
-          zastosować różne kierunki oświetlenia
-          wykonać zdjęcia obiektu przy różnym oświetleniu
-          wymienić cechy i wykonać portret grupowy
-          wykonać portret w szkolnym studio
-          omówić niestandardowe ujęcia w fotografii portretowej na podstawie prac Pawła Bajewa
-          wykonać zdjęcia portretowe na konkretny temat
-          omówić i zastosować różne rodzaje kompozycji kadru w fotografii porterowej
-          omówić zastosowanie portretu w fotografii mody
-          omówić rolę makijażu i charakteryzacjiw portrecie znaleźć ciekawe przykłady w czasopismach i na portalach fotograficznych
-          wykorzystać możliwości własnych aparatów i obiektywów w zakresie fotografii portretowej
-          omówić najczęstsze błędy w fotografii portretowej
-          zastosować blendy i odbłyśniki
-          wykonać samodzielnie serię zdjęć portretowych w warunkach zastanych i studyjnych
Zdjęcia krajobrazowe
83,84 Zdjęcia krajobrazowe wstęp
85,86 Rodzaje zdjęć krajobrazowych
87,88 Korekta i przegląd prac uczniów
88,89 Paweł Pierściński i Kielecka Szkoła Krajobrazu
90,91 Przegląd i korekta prac uczniów,
92,93 Kompozycja w krajobrazie
93,94 Przegląd i korekta prac uczniów „pierwsze próby fotografowania krajobrazu”
95,96 Krajobraz miejski –zajęcia w plenerze
97,98 Przegląd i korekta prac uczniów
99,100 Warunki pogodowe i ich wpływ na oświetlenie
101,102 Przegląd i ocena prac uczniów „rytm”
103,104 Parki i ogrody – praca w terenie
104,105 Przegląd i ocena prac uczniów- „parki i ogrody, zieleń w mieście”
105,106 Naturalna rama w pejzażu miejskim- praca w terenie
107,108 Przegląd i ocena prac uczniów „pejzaż miejski”
109,110 Podkreślanie najważniejszego punktu
111,112 Przegląd i ocena prac uczniów
113,114 Wschody i Zachody słońca
115,116 Przegląd i ocena prac uczniów
117,118 Wpływ pory dnia i pory roku na oświetlenie- planowanie dnia zdjęciowego
119,120 Przegląd i ocena prac uczniów „wschody i zachody słońca”
121,122 Pejzaż nocny – dobór godziny, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne
123,124 Przegląd i ocena prac uczniów „pejzaż, pejzaż nocny”
225,126 Dobór odpowiednich parametrów do zamierzonego efektu- praca z własnym aparatem
127,128 Przegląd i ocena prac uczniów
129,130 Człowiek w pejzażu miejskim- ćwiczenie w plenerze
131,132 Przegląd i omówienie prac uczniów „człowiek w pejzażu miejskim”
113,134 Ocena prac i podsumowanie działu-          omówić cechy zdjęcia krajobrazowego
-          wymienić rodzaje zdjęć krajobrazowych
-          omówić prace Pawła Pierścińskiego i Kielecka Szkoła Krajobrazu
-          omówić zasady kompozycji zdjęć krajobrazowych
-          wykonać fotografie przedstawiające krajobraz miejski
-          mówić wpływ warunków pogodowych na oświetlenie
-          wykonać fotografie krajobrazowe w parku lub ogrodzie
-          wykorzystać naturalne, zastane ramy w fotografii pejzażowej
-          zastosować podkreślanie najważniejszego punktu
-          omówić zasady fotografowania wschodów i zachodów słońca
-          określić wpływ pory dnia i pory roku na oświetlenie
-          zaplanować dzień zdjęciowy
-          omówić zasady fotografowania pejzażu nocnego
-          dobrać odpowiednich parametrów do zamierzonego efektu  we własnym aparacie
-          omówić rolę człowieka w pejzażu miejskim
Zdjęcia Panoramiczne
135,136 Panorama – wstęp
237,138 Jak powstają zdjęcia panoramiczne –aparaty, obiektywy
139,140 Tworzenie panoramy w programie graficznym

-          omówić różne rodzaje panoram i metody ich fotografowania
-          wykonać zdjęcia składowe i złożyć panoramę w programie PSE
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Archiwum bloga